วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงงานแผ่นพับเรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง

ผู้ที่ทำโครงงาน
1) ด.ช.วัฒนา แก้วพลอย ม.3/1
2) ด.ญ.สุพัชชา แก้วไชยษา ม.3/1
3) น.ส.พรพรรณ พันธุมิตร ม.3/1
4) ด.ญ.กาญจนา ภู่ผึ้ง ม.3/1
5) ด.ช.ณัฐพงษ์ รื่นเริง ม.3/1

ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน
1) ครูจิราพร ฝีมือช่าง
2) ครู ธิดารัตน์ สังข์อนันต์

บทคัดย่อ
ศึกษาสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหลายๆ ชนิด ลักษณะเด่นต่างๆ และลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลัง การอยู่รอดในธรรมชาติการดำรงณ์ชีวิตการการล่าเหยื่อ การขยายพันธ์ของสัตว์มีกระดูกสันหลังต่างๆ สัตว์มีกระดูกสันหลังที่ศึกษาได้แก่ สัตว์น้ำ สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาแผ่นพับได้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลัง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน

ที่มาและความสำคัญ
1) เพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2) เพื่อเพิ่มทักษะการทักษะการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
3) เพื่อเพิ่มทักษะการกระบวนการกลุ่ม

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า
อยากรู้จัก ลักษณะ การอยู่รอด อาหาร สัตว์ ที่มีกระดูกสันหลัง

วัสดุอุปกรณ์
1) กระดาษ 2)ปากกา 3)ไม้บรรทัด 4)คอมพิวเตอร์
5)เครื่องปิ้น 6) ฟิวส์เจอร์บอร์ด 7)คัตเตอร์ 8)กาว 9)ดินสอ 10)กระดาษใส่ 11)เทบกาว

วิธีการดำเนินการ
1) ค้นหาข้อมูล
2) จัดเรียงข้อมูลในคอมพิวเตอร์
3) ปิ้นงานวัดฟิวส์เจอร์บอร์ด5) ตัดฟิวส์เจอร์บอร์ดให้เป็นแผ่นตามที่ วัด กว้าง 24.5ซ.ม. ยาว 32.6ซ.ม.
6) ฉลุหัว


7) ติดบอร์ดด้วยเทปกาวตามแผ่นฟิวส์เจอร์บอร์ด
8) นำแผ่น งานที่หาไว้มาติดตามแผ่นฟิวส์เจอร์บอร์ด


สรุปข้อเสนอแนะ
คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนันต์ 1) ใส่กรอบรูปภาพข้อขอบคุณ คุณครู จิราพร ฝีมือช่างคุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนันต์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น