วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงงานแผ่นพับเรื่อง สัตว์มีกระดูกสันหลัง

ผู้ที่ทำโครงงาน 1)ด.ช.วัฒนา แก้วพลอย ม.3/1
2)ด.ญ.สุพัชชา แก้วไชยษา ม.3/1
3)น.ส.พรพรรณ พันธุมิตร ม.3/1
4)ด.ญ.กาญจนา ภู่ผึ้ง ม.3/1
5)ด.ช.ณัฐพงษ์ รื่นเริง ม.3/1
ชื่อที่ปรึกษาโครงงาน 1) ครูจิราพร ฝีมือช่าง
2) ครู ธิดารัตน์ สังข์อนันต์
บทคัดย่อ จัดทำโครงงานชิ้นนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รู้จักสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง และลั กษณะต่างๆ การอยู่รอด การขยายพันธ์ อาหาร
1) เพื่อเพิ่มทักษะในการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2) เพื่อเพิ่มทักษะการทักษะการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
3) เพื่อเพิ่มทักษะการกระบวนการกลหัว
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า อยากรู้จัก ลักษณะ การอยู่รอด อาหาร สัตว์ ที่มีกระดูกสันหลัง
วัสดุอุปกรณ์ 1) กระดาษ 2)ปากกา 3)ไม้บรรทัด 4)คอมพิวเตอร์ 5)เครื่องปิ้น 6) ฟิวส์เจอร์บอร์ด 7)คัตเตอร์ 8)กาว 9)ดินสอ 10)กระดาษใส่ 11)เทบกาว
วิธีการดำเนินการ 1) ค้นหาข้อมูล 2)จัดเรียงข้อมูลในคอมพิวเตอร์ 3) ปิ้นงานวัดฟิวส์เจอร์บอร์ด 5) ตัดฟิวส์เจอร์บอร์ดให้เป็นแผ่นตามที่ วัด 6)ฉลุหัว 7)ติดบอร์ดด้วยเทปกาวตามแผ่นฟิวส์เจอร์บอร์ด 8)นำแผ่น งานที่หาไว้มาติดตามแผ่นฟิวส์เจอร์บอร์ด
สรุปข้อเสนอแนะ คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนันต์ 1) ใส่กรอบรูปภาพ
ข้อขอบคุณ คุณครู จิราพร ฝีมือช่าง
คุณครู ธิดารัตน์ สังข์อนันต์
เอกสารอ้างอิง http: // th.wiki pedia

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น